İKİZKOD 7 – 19 Nedir?

www.ikizkod.com

www.yenimucizeler.com

www.facebook.com/ikizkod

yukarıdaki adresler dışında 7 & 19 ile ilgili hiçbir site veya sosyal medya hesabıyla alakam yoktur.

avatar  İKİZKOD

Kuran-ı Kerim sayısal mucizesini “El-Mesani” olarak tanımlar. El-Mesani, tekrarlanan iki sayı demektir. Bu iki sayı 7 ve 19’dur ki Kuran’da bu sayıların tekrarlı olarak kilitlenmesiyle oluşturulmuş sayısal bir sistem mevcuttur. 7 ve 19 sayıları söz konusu sistem dahilinde kesinlikle birbirlerinden bağımsız değildirler. Bu nedenle 7 ve 19 sayılarından sadece biriyle Kuran’ın sayısal fonksiyonlarını aramaya çalışmak Kuran’daki sayısal sistemin sınırlarından çıkmak demektir. Öyle ki, Allah’ın evrensel bir mesajı olan bu 7-19 ikilisi Kuran’ın tüm fiziksel fonksiyonlarında birbirlerine bağlanarak kodlanmışlardır.

Ne yazık ki daha önce Kuran’ın ikili bir sistem ile örüldüğünün farkına varılamamıştı. Bu sebeple Kuran’da 19 sayısının özelliklerine ilişkin bazı zorlama denklikler üretilmişti. Sadece 19 sayısı ele alınarak üretilen bu denklikler bazı sayıların bir şekilde 19’un katına tamamlanmasıyla elde edilmiş ve sonuç olarak Kuran’da iki ayetin fazlalık olduğu iddiasında bulunulmuştu. İddia sahipleri Kuran’daki sayısal ilmin te’vilinin (7-19) kendilerine ulaşmamış olması nedeniyle sistemin ikili bir yapıda olduğunu fark edemeyip yanılgıya düşmüşlerdi. İnsanlar tarafından eklendiği iddia edilen bu iki ayet Tevbe Suresi’nin son iki ayetidir ve söz konusu iddiaya delil olarak gösterilen bir şey de Tevbe Suresi’nin başında Besmele’nin bulunmayışıdır. Neden bütün surelerin başında Besmele varken Tevbe Suresi’nin başında Besmele yoktur? İşte 7 ve 19 sayıları bu soruya da kolayca yanıt bulmamızı sağlıyor. Kısaca değinmek gerekirse, Tevbe Suresi’nin başında Besmele’nin olmayışı 7 ve 19 sayılarıyla örülü matematiksel tabloların gerçekleşecek olmasına dayalıdır. Diğer bir neden de Allah’ın olacakları bilmesidir. Şöyle ki, Allah indirdiği vahye şüphe ile bakılacağını ve özellikle söz konusu iki ayetin yetersiz delillerle inkâr edileceğini bildiği için Tevbe Suresi’nin başına şefkat ve merhamet bildiren Besmele ayetini yerleştirmemiş, sayısal sistemini bu minval üzere gerçekleştirmiştir. Nitekim Hakka (Gerçek) Suresi’nin 38 ile 52’nci ayetleri arasında kalan kısmında Allah’ın kitabına başkası tarafından bir tek sözcük dahi ilave edilecek olması durumunda, bunu yapacak olan bir peygamber dahi olsa şah damarının koparılacağı bildirilmektedir… İşte bir anlamda da bahsettiğimiz ikili sistemle ortaya çıkan tabloları (Lewwahetün), yani delilleri inceleyip yukarıdaki iddianın neden bir yanılgıdan ibaret olduğunu göstermeye çalışacağız.

Peki Kuran bu ikili sistemden bahsediyor mu? Bu soruyu yanıtlamak için başvuracağımız ayet Hicr Suresi’nin 87’nci ayetidir, çünkü bu ayet ikili kodlamanın Kuran ile birlikte  Peygamber’e verildiğini bildiren ve Kuran’da sayısal bir sistem olduğunu ilan eden referans ayettir. 19 kodu ile ilgilenenler dikkatlerini bu ayetin sayısal yönüne yoğunlaştırsalardı belki de Kuran’daki sayısal sistemin gerçek boyutunu, yani 7-19 ikilisini keşfetmiş olacaklardı.

Surelerin, ayetlerin, kelimelerin ve hatta harf dizilimlerinin analizi yapıldığında, Kuran’ın 7 ve 19 sayılarıyla kilitlenmiş olduğu görülecektir. Üstelik bu sistemin Allah tarafından indirildiği Zümer Suresi’nin 23. Ayetinde de belirtilmiştir. İşte bu sayısal sistem, Kuran’da “Tekrarlanan İkizli” veya “Tekrarlanan İkili” anlamına gelen “El- Mesani”(المثانى ) kelimesiyle ifade edilmiştir.

 İkili kodlama (El-Mesani) sistemi, Kuran’ın bütünüyle korunduğunun  kanıtıdır. Kuran’ın matematiksel deyimiyle ne bakiye vermekte ne de eksik bırakmaktadır. Daha açık bir ifadeyle; Kuran’daki hiçbir ayet, hiçbir kelime fazlalık olmadığı gibi Kuran’dan olduğu halde Kuran’da bulunmayan hiçbir ayet yoktur. Kuran’ın söz konusu kodlamaya dair verdiği bilgiler doğrultusunda Kuran dikkatlice incelendiğinde gerçekler açıkça görülmektedir. İkili kodlamanın iki farklı sayısı aynı anda birbirleriyle kilitlenerek bir mizan oluşturmuş, tek bir surenin dahi taklit edilemeyeceğinin anlaşılmasını sağlamış ve Kuran hakkındaki tüm şüpheleri giderecek kanıtları ortaya koymuştur. Kuran’ın bu matematiksel ölçüsünün taklit edilemezliği, bir tek surenin dahi benzerinin oluşturulamayacağını haber veren, âlemlere meydan okuyan ve Kuran’ın korunduğunu söyleyen ayetleri doğrulamaktadır.

     2:23-24 “Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz, haydi onun mislinde bir sure getirin, doğru sözlüyseniz. Eğer yapamazsanız-ki asla yapamazsınız- o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakınınız.”

 15:9 “Şüphesiz zikri biz indirdik, biz; Onun koruyucuları da biziz.”                                                                              

Sayısal düzen o kadar ince ayrıntılarla örülmüştür ki ayet sonlarındaki kafiyeler dahi 7 ve 19 sayıları ile kodlanmıştır. Aynı mucizenin bir başka halkası olan bu fonetik yapının kulağa hitab ediyor olması ise  Kuran’daki ikili kodlama mucizesinin ses ile algılanabilmesini sağlamaktadır.

İkili kodlama, daha önce bu kodlamadan habersiz olup bir bütünün yarısı ile (19 ile) hareket ederek aceleci kararlar alanların iddia ettikleri gibi Tevbe Suresi’nin son iki ayetinin Kuran’dan çıkarılmasına gerek olmadığına, aksine bu iki ayetin Kuran’a ait olduğuna dair sağlam matematiksel kanıtlar sunmaktadır. Hatta bu iki ayet üzerine kurulu özel bir matematiksel örgünün varlığı da açıktır. 

Şunu vurgulamaya lüzum görüyorum ki “Tekrarlanan İkili” uzun ve derin bir araştırma ile ortaya konmuştur. Kuran-ı Kerim’i baştan başa kuşatan bu sistem, kanımca, inkârcı ve şüphecilerin toparlanabilmeleri için bir uyarı, bir fırsat  ve özel olarak Allah’ın mü’minlere bir ikramıdır.

Kuran’ı hiçbir batılın karışmayacağı bir şekilde, bir kelimesinin bile değişmediğini ispatlayabileceğimiz bir yapıda vahyeden ve bunu bilimin zirvede olduğu bu dönemde tüm şüpheleri giderici sayısal bir sistemle ortaya çıkaran Allah’a hamd olsun!

 27:93 “Ve de ki: Hamd Allah’a mahsustur. O, mucizelerini size gösterecek siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.”

 

İKİZKOD 7-19 kitabını aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İKİZKOD.PDF İNDİR